Menu

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved opslag i Idrætscentret samt på klubbens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Adgang og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer der er fyldt 16 år. 


Stemmeberettigede og valgbar på generalforsamlingen er alle restancefri aktive som passive medlemmer, der har været medlem i 6 måneder og er fyldt 18 år. Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres på generalforsamlingen med èn stemme ved forældre eller værge. Medlemmet skal have været medlem i klubben i 6 måneder. Det stemmeberettigede medlem eller dennes værge kan medbringe maksimalt 1 fuldmagt. Der kan således kun stemmes ved personligt fremmøde eller fuldmagt. Alle forældre til aktive medlemmer under 18 år, der har været medlem i 6 måneder er endvidere valgbare til bestyrelsen. Ved valg til bestyrelsen bliver den valgte automatisk passiv medlem medmindre den valgte allerede er aktivt eller passivt medlem.

Luk