Menu

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN ”Vallensbæk Idrætsforening af 1939”

§1. NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: ”Vallensbæk IF Fodbold” eller ”VI 39 Fodbold”, og foreningens hjemsted er Idræts Alle 2, 2625 Vallensbæk. Vallensbæk IF Fodbold er tilsluttet DBU under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses bestemmelser og love.

§2. FORMÅL.
”Vallensbæk IF Fodbold” har til formål at udbrede kendskabet til færdigheder i fodbold, samt efter bestyrelsens skøn anden forbundet idrætslig udfoldelse i Vallensbæk.

§3. KONTRAKTFODBOLD.
Foreningen kan efter bestyrelsens skøn vælge i relevant omfang, at operere med kontraktfodbold ved oprettelse af et kapitalselskab (selskabet), forudsat dette sker i overensstemmelse selskabslovgivningen samt DBU`s regler herom. Beslutning om stiftelse, henholdsvis likvidation af selskabet samt overførelse af evt. licenser til/fra dette træffes af foreningens generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Foreningens bestyrelse udpeger en bestyrelse for selskabet (selskabsbestyrelsen), der skal forestå den overordnede ledelse af selskabet under ansvar for og i henhold til instruktioner fra foreningens bestyrelse.

§4. MEDLEMSKAB.
Vallensbæk IF Fodbold optager såvel aktive som passive medlemmer. Alle kan optages som medlem, enten som aktiv eller passiv. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.

Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen når de har været medlemmer i 6 måneder før generalforsamlingen.

Alle trænere og ledere bliver automatisk passive medlemmer i klubben samtidig med at de oprettes som træner eller leder. Medlemmer, trænere og ledere er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.

Æresmedlemskab af Vallensbæk IF Fodbold kan af bestyrelsen eller generalforsamlingen tildeles et medlem, som efter bestyrelsens eller generalforsamlingens vurdering har gjort sig fortjent til dette gennem
sit virke i og for klubben. Et tildelt æresmedlemsskab kan fratages et medlem af generalforsamlingen med
simpelt flertal.

§5. INDMELDELSE.
Indmeldelse skal ske via online indmeldelse på foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge.

§6. UDMELDELSE.
Udmeldelse skal ske skriftligt til Vallensbæk IF Fodbold med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode via online udmeldelse på foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal udmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets
eventuelle økonomiske mellemværender med Vallensbæk IF Fodbold afvikles.

§7. KONTINGENT.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Betalingstermin fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen samt trænere og ledere, der kun er passive medlemmer er som følge af deres frivillige indsats kontingentfrie. Bestyrelsen er berettiget til at beslutte at aktive eller passive medlemmer, der som følge af disses personlige forhold, et stort engagement for Vallensbæk IF Fodbold eller andre
almene årsager, skal være helt eller delvist kontingentfrie i en kortere eller længere periode. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§8. RESTANCE.
Pådrager et medlem sig restance, og trods opfordring og rykkerbrev, ikke betaler restancen, kan Vallensbæk IF Fodbold slette vedkommende som medlem og medlemmet kan da kun genoptages mod betaling af skyldig restance samt evt. administrationsgebyr. Et medlem i restance må hverken træne,
stemme på generalforsamlingen eller spille turneringskampe.

§9. UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for Vallensbæk IF Fodbold, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager
om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

§10. GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen er Vallensbæk IF Fodbolds øverste myndighed i alle anliggender. Alle anliggender afgøres ved almindeligt flertal medmindre disse vedtægter hjemler andet.

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med henvisning til dagsorden ifølge vedtægterne skal finde sted med 30 dages varsel ved opslag i idrætscentret samt på klubbens hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen.

Adgang og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer der er fyldt 16 år.

Stemmeberettigede og valgbar på generalforsamlingen er alle restancefri aktive som passive medlemmer, der har været medlem i 6 måneder og er fyldt 18 år. Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres på generalforsamlingen med èn stemme ved forældre eller værge. Medlemmet skal have været medlem i klubben i 6 måneder. Det stemmeberettigede medlem eller dennes værge kan medbringe maksimalt 1
fuldmagt. Der kan således kun stemmes ved personligt fremmøde eller fuldmagt.

Alle forældre til aktive medlemmer under 18 år, der har været medlem i 6 måneder er endvidere valgbare til bestyrelsen. Ved valg til bestyrelsen bliver den valgte automatisk passiv medlem medmindre den valgte
allerede er aktivt eller passivt medlem.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§11. DAGSORDEN.
Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse (for en 2 årig periode)
A: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ULIGE år.
B: Kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i LIGE år.
7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. (for en 1 årig periode)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

For at opnå valg som formand og kasserer kræves dog en alder på minimum 25 år. Generalforsamlingen vælger kun formanden og kassereren. Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal ud over formand bestå af en
kasserer, en næstformand, og 3-4 menige medlemmer, der kan tildeles forskellige ansvarsområder.

Bestyrelsen kan ændre på konstitueringen, hvis der er forhold eller afgang fra bestyrelsen, der giver anledning hertil. Udtræder formanden midt i en periode indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse med 1 måneds varsel til afholdelse senest 2 måneder efter formandens udtræden.

§12. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer kvalificeret flertal, dvs. 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende af 1 enkelt medlem. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, og bestyrelsen sørger for at referatet lægges på foreningens hjemmeside inden 14 dage.

§13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af Vallensbæk IF Fodbolds stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse med henvisning
til dagsorden skal finde sted med 14 dages varsel ved opslag i idrætscentret samt på klubbens hjemmeside. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for generalforsamlingen.

§14. BESTYRELSEN.
Bestyrelsen er Vallensbæk IF Fodbolds daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens møder og forhandlinger føres en protokol. Alle afgørelser finder sted ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige afgør formandens stemme udfaldet.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Vallensbæk IF Fodbold i henhold til vedtægten. Bestyrelsen ansætter trænere til foreningens fodboldhold. Bestyrelsen fastsætter de ansattes arbejds- og ansvarsområde.

Bestyrelsen er berettiget til at entrere med en bogføringskyndig person til at assistere kassereren.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt, eller når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

§15. REGNSKAB.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, 1. januar – 31. december. Regnskabet skal være revideret og godkendt af bestyrelsen inden den 25. februar og være forsynet med den kassererens og revisorens underskrift. Årsregnskab samt budgetforslag forelægges på generalforsamlingen. Årsregnskab til
godkendelse hos bestyrelsen skal være forsynet med revisorens påtegning.

§16. REVISION.
På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar/februar gennemgå årsregnskabet, og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til
at efterse regnskab og beholdninger.

§17. TEGNING, BANKADGANG OG HÆFTELSE.
Tegningsberettiget for foreningen er formanden eller næstformanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer. Ingen skal kunne hæve på foreningens konto alene. Alle menige medlemmer af bestyrelsen skal have kiggeadgang til bankens konto og foreningens økonomisystem. Hævninger på foreningens konto kan kun ske ved samtidig godkendelse af kassereren og formanden, kassereren og
næstformanden eller formanden og næstformanden.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er forpligtet til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Der påhviler ikke Vallensbæk IF Fodbolds medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§18. FORENINGENS OPLØSNING.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af Vallensbæk IF Fodbolds stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Såfremt foreningen opløses, skal alle aktiviteter i afdelingen deponeres i VI39 og skal henstå i 5 år til eventuel frigivelse for nydannelse af en afdeling i fodbold. Først efter 5 år kan VI39´s hovedbestyrelse anvende aktiverne til andre formål.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Vallensbæk, den 25. februar 2020

 

Luk