Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN ”Vallensbæk Idrætsforening af 1939” 

§1. NAVN OG HJEMSTED. 
Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse:  ”Vallensbæk IF Fodbold” eller ”VI 39 Fodbold”, og foreningens hjemsted er Idræts Alle 2, 2625 Vallensbæk. Vallensbæk IF Fodbold er tilsluttet DBU under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses bestemmelser og love.

§2. FORMÅL. 
”Vallensbæk IF Fodbold” har til formål at udbrede kendskabet til færdigheder i fodbold, samt efter bestyrelsens skøn anden forbundet idrætslig udfoldelse i Vallensbæk. 

§3. KONTRAKTFODBOLD. 
Foreningen kan efter bestyrelsens skøn vælge i relevant omfang operere med kontraktfodbold ved at oprettelse af et kapitalselskab (selskabet), forudsat dette sker i overensstemmelse selskabslovgivningen samt DBU`s regler herom. Beslutning om stiftelse, henholdsvis likvidation af selskabet samt overførelse af evt. licenser til/fra dette træffes af foreningens bestyrelse. Foreningens bestyrelse udpeger en bestyrelse for selskabet (selskabsbestyrelsen), der skal forestå den overordnede ledelse af selskabet under ansvar for og i henhold til instruktioner fra foreningens bestyrelse.

§4. MEDLEMSKAB. 
Vallensbæk IF fodbold optager såvel aktive som passive medlemmer. Alle kan optages som medlem, enten som aktiv eller passiv. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer, trænere og ledere er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter.  Æresmedlemskab af Vallensbæk IF fodbold kan af bestyrelsen tildeles et medlem, som efter bestyrelsens vurdering har gjort sig fortjent til dette gennem sit virke i og for klubben. 

§5. INDMELDELSE. 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til den ansvarlige for medlemsregister eller evt. via online indmeldelse fra foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge. 

§6. UDMELDELSE. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til Vallensbæk IF fodbold med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode enten via udmeldelsesblanket eller via online udmeldelse fra foreningens webside. For medlemmer under 18 år skal udmeldelsesblanketten udfyldes af forældre eller værge. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med Vallensbæk IF fodbold afvikles. 

§7. KONTINGENT. 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Betalingstermin fastsættes af bestyrelsen.  
 
§8. RESTANCE. 
Pådrager et medlem sig restance, og trods opfordring og rykkerbrev, ikke betaler denne, kan Vallensbæk IF fodbold slette vedkommende som medlem og medlemmet kan da kun genoptages mod betaling af skyldig restance samt evt. administrationsgebyr. Et medlem i restance må hverken træne eller spille turneringskampe. 

§9. UDELUKKELSE OG EKSKLUSION. 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for Vallensbæk IF fodbold, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelses møde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. 

§10. GENERALFORSAMLING. 
Generalforsamling er Vallensbæk IF fodbolds øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med henvisning til dagsorden ifølge vedtægterne skal finde sted med 30 dages varsel ved opslag i idrætscentret samt på klubbens hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag offentlig gøres på klubbens hjemmeside. Adgang til generalforsamlingen har alle Vallensbæk IF fodbolds medlemmer. Adgang og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer der er fyldt 16 år. Stemmeberettigede og valgbar på generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer, der er fyldt 18 år. Hvert medlem under 18 år kan repræsenteres på generalforsamlingen med èn stemme ved forældre eller værge. Medlemmet skal have været i klubben i et halvt år.  Det stemmeberettiget medlem kan medbringe maks. 1 fuldmagt. Stemmeret har alle aktive som passive medlemmer som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer, men til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 60% (tres) af de afgivne stemmer er for det stillede forslag.

§11. DAGSORDEN. 
Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:   

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse (for en 2 årig periode)    

A: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i ULIGE år.     

B: Næstformand, økonomiansvarlig og 1 bestyrelsesmedlem i LIGE år.

7. Valg af maks. 5 delegerede til at repræsentere Vallensbæk IF fodbold på VI39´s hovedgeneralforsamling.    

8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. (for en 1 årig periode)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Valg af x antal medlemmer til forretningsudvalg (for en 1-årig periode) Jf. forretningsordnen.           

11. Eventuelt.

§12. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE. 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om Vallensbæk IF fodbolds opløsning kvalificeret flertal, dvs. 2/3 majoritet. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten, og bestyrelsen sørger for at referatet lægges på foreningens hjemmeside inden 14 dage.  

§13. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af Vallensbæk IF fodbolds stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for generalforsamlingen.

§14. BESTYRELSEN. 
Bestyrelsen er Vallensbæk IF fodbolds daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg (jf. forretningsordnen) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Alle afgørelser finder sted ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige afgør formandens stemme udfaldet, svarende til at formandens stemme tæller for 2 stemmer. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Vallensbæk IF fodbold i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en økonomiansvarlig samt minimum 3 bestyrelsesmedlemmer og de vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.  Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, herunder forældre/værge – passive som aktive - der er fyldt 18 år. For at opnå valg som formand kræves dog en alder på minimum 25 år. Bestyrelsen ansætter trænere til foreningens fodboldhold. Bestyrelsen fastsætter de ansattes arbejds- og ansvarsområde. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt, eller når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.  

§15. REGNSKAB. 
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formanden eller næstformanden. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, 1. januar – 31. december. Regnskabet skal være revideret og godkendt af bestyrelsen inden den 25. februar og være forsynet med den økonomiansvarliges og revisorens underskrift. Årsregnskab samt budgetforslag forelægges på generalforsamlingen. Årsregnskab til godkendelse hos bestyrelsen skal være forsynet med revisorens påtegning. 

§16. REVISION. 
På generalforsamlingen vælges for et år ad gangen en revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar/februar gennemgå årsregnskabet, og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§17. TEGNING OG HÆFTELSE. 
Tegningsberettiget er formand eller kasseren. Ved økonomiske dispositioner, der afviger fra den af bestyrelsen fastlagte forretningsorden kræves forhåndsgodkendelse af kassere og formand. Der påhviler ikke Vallensbæk IF fodbold’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

§18. FORENINGENS OPLØSNING. 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af Vallensbæk IF fodbold’s stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Såfremt foreningen opløses, skal alle aktiviteter i afdelingen deponeres i VI39 og skal henstå i 5 år til eventuel frigivelse for nydannelse af en afdeling i fodbold. Først efter 5 år kan VI39´s hovedbestyrelse anvende aktiverne til andre formål.